กาพย์ยานี11 อนุรักษ์ธรรมชาติ

กาพย์ยานี11 เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติหลากพรรณ
โลกรังสรรค์สร้างเอาไว้
ชีวิตทั้งน้อยใหญ่
ได้อาศัยดำรงพันธุ์
ป่าไม้ไพรพนา
ร่วมรักษาอย่างสร้างสรรค์
หยุดตัดไม้ทำลายพันธุ์
สิ่งสำคัญหันดูแล
น้ำนั้นมีจำกัด
ช่วยประหยัดเป็นทางแก้
นำพลังงานผันแปร
เพื่อเผื่อแผ่แก่ผู้คน
ช่วยกันแยกขยะ
ลักษณะไม่สับสน
ต่างประเภทแยกไม่ปน
ล้วนส่งผลต่อโลกา
ประหยัดพลังงาน
และลดการใช้ไฟฟ้า
เพาะผลพันธุ์ต้นกล้า
สร้างผืนป่าทดแทนภัย
วันนี้หากเราเริ่ม
ช่วยสร้างเสริมโลกสดใส
ธรรมชาติแสนยิ่งใหญ่
ดำรงไว้ให้ยาวนาน

ถ้าชอบอย่าลืมแชร์ต่อกันได้ เพื่อธรรมชาติของเราทุก ๆ คน

ติดตามกลอนใหม่ ๆ ได้ที่นี่ diarypoem